let print_interf ?input_file:(_) ?output_file sg =
              print output_file (fun o -> o#interf) sg